สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  Welcome::

    (Link) เอกสารประกอบรายงาน AUN-QA ในแต่ละเกณฑ์ รอบปีการศึกษา 2563

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มาตรฐานผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)

เกี่ยวกับหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตร
แผนและแนวทางในการดำเนินงาน
การดำเนินงานของหลักสูตรในปี 2563
การตรวจสอบการดำเนินงาน
กรอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU)
การประเมินและสรุปผล

โดยผู้เข้าศึกษาต่อ นักศึกษา นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2563
ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559

โดยอาจารย์ และบุคคลากรในภาควิชา

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปี พ.ศ. 2560
เอกสารสนับสนุน/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบรายงาน AUN-QA ประจำปี 2563
AUN-QA 1
AUN-QA 2
AUN-QA 3
AUN-QA 4
AUN-QA 5
AUN-QA 6
AUN-QA 7
AUN-QA 8